فیلترپرس باران نوین بهاران

09127424215

واردات تجهیزات شرکت های اقماری وزارت نفت محدود شدواردات تجهیزات شرکت های اقماری وزارت نفت محدود شد

با لغو بخشنامه سال ۱۳۹۷ ثبت سفارش و تعیین منشا ارز برای واردات همه کالاها و تجهیزات شرکت های اقماری وزارت نفت الزامی شد.

به گزارش فیلتر پرس نوین، گمرک ایران در بخشنامه‌ای اعلام کرد که واردات کالاها و تجهیزات وارداتی شرکت ملی نفت و شرکتهای تابعه آن (کلیه شرکتهای اقماری وزارت نفت) و کالاهای وارداتی کلیه دستگاه‌های موضوع ماده ٢ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی پذیرش اظهار و ترخیص با ارائه ثبت سفارش و اعمال کلیه ضوابط مربوطه و با رعایت کامل سایر مقررات انجام خواهد گرفت.

بنابراین از تاریخ مذکور در این بخشنامه، واردات کلیه کالاها و تجهیزات شرکت‌های اقماری وزارت نفت باید با ثبت سفارش صورت گیرد.

گمرک جمهوری اسلامی ایران ,منبع : مهر نیوز