فیلترپرس باران نوین بهاران

09127424215

کاهش حقوق گمرکی ملزومات و تجهیزات پزشکی به یک درصد ابلاغ شدکاهش حقوق گمرکی ملزومات و تجهیزات پزشکی به یک درصد ابلاغ شد

کاهش حقوق گمرکی ملزومات و تجهیزات مصرفی پزشکی به یک درصد از ابتدای سال ۱۴۰۲ ابلاغ شد.

به گزارش خبرنگار مهر، گمرک ایران موضوع ابلاغ کاهش حقوق گهر کی ملزومات و تجهیزات مصرفی پزشکی از چهار درصد (۱۳) به یک درصد (۱) را ابلاغ کرد.

در این بخشنامه آمده است: پیرو بخشنامه شماره ۳۸/۱۴۰۲/۳۸۲۸۹۹ مورخ ۱۴۰۲/۳/۲۵ با توجه به نامه شماره ۲۲۶۲۶/ م مورخ ۱۴۰۲/۴/۲۵ رئیس دفتر معاون اول رئیس جمهور و ابلاغیه شماره ۲۲۱۷۱/ م مورخ ۱۴۰۲/۴/۲۱ دبیر شورایعالی هماهنگی اقتصادی پیرامون بند اول مصوبات جلسه هشتاد و نهم شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا مورخ ۱۴۰۲/۳/۳۱ «از ابتدای سال ۱۳۰۲، فرخ حقوق گمرکی ملزومات و تجهیزات مصرفی پزشکی از چهار درصد (۳) به یک درصد (۱) تقلیل می‌یابد فهرست ملزومات و تجهیزات مصرفی پزشکی به پیشنهاد سازمان غذا و دارو و تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین می‌شود.ه

مقتضی است دستور فرمائید؛ نسبت به اعمال حقوق گمرکی یک درصد (۱) از ابتدای سال ۱۴۰۲ برای کالاهای فوق الذکر مطابق فهرست ۶۴۷ ردیف تعرفه ضمیمه بخشنامه شماره ۳۸/۱۴۰۲/۳۸۲۸۹۹ مورخ ۱۴۰۲/۳/۲۵ و در صورت اعلام نظر الکترونیکی سازمان غذا و دارو در سامانه جامع گمرکی بر روی اظهار نامه در هر مورد، با رعایت موارد به شرح قبل و با رعایت کامل سایر مقررات اقدام لازم معمول نمایند.

۱- با توجه به نامه شماره ۶۵۵/۲۰۹۵۱ مورخ ۱۴۰۲/۳/۱۰ سازمان غذا و دارو و پیرو بخشنامه شماره ۵۶/۱۴۰۲/۴۵۸۰۰۹ مورخ ۱۴،۲/۴/۱۰، ردیف تعرفه ۳۳،۴۹۹۱۰ مشمول حقوق گمرکی چهار درصد (۴) می‌باشد و مشمول کاهش حقوق گمرکی به یک درصد موضوع این بخشنامه نمی‌گردد.

۲ با توجه به تصویب نامه شماره ۵۸۸۸۱ ات ۱۴۳۹ عید مورخ ۱۴۰۲/۴/۶ هیئت وزیران و پیرو بخشنامه شماره ۶۲/۱۴۰۲/۵۱۷۱۷۴ مورخ ۱۴۰۲/۴/۲۰ تجهیزات و ملزومات و لوازم مصرفی پزشکی (کالاهای موضوع این بخشنامه) مشمول افزایش دو درصد (۲) سود بازرگانی بند (۲) تصویب نامه شماره ۴۶۰۹۹ ت ۱۱۰۶ در مورخ ۲/۳/۲۱، ۱۴ و بند ۲ بخشنامه شماره ۳۵/۱۴۰۲/۳۷۰۱۴۴ مورخ ۱۴۰۲/۳/۲۳ نیستند.

کاهش حقوق گمرکی ملزومات و تجهیزات پزشکی به یک درصد ابلاغ شدمنبع : مهر نیوز