فیلترپرس باران نوین بهاران

09127424215

filterpress،filter press، filterpress plate،filterpress cloths