فیلترپرس باران نوین بهاران

09127424215

91 درصد صادرات کشور در اختیار 100 شرکت برتر ایران

مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی گفت: نتایج رتبه‌بندی شرکت‌های برتر ایران نشان می دهد که در سال گذشته 91 درصد صادرات توسط 100 شرکت برتر انجام شده است.

91 درصد صادرات کشور در اختیار 100 شرکت برتر ایران

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، مصطفی مومنی امروز در بیست و ششمین سال رتبه‌بندی شرکت‌های برتر ایران اظهار داشت: سازمان مدیریت صنعتی در سال جاری برای بیست و ششمین سال متوالی رتبه بندی شرکت‌های برتر ایران (رتبه بندی IMI-100) را انجام می‌دهد و 500 شرکت بزرگ و موثر در اقتصاد کشور را طی همایشی معرفی خواهد کرد. 

مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی بیان داشت: مهمترین اهداف رتبه بندی شرکت های برتر ایران تولید اطلاعات در مورد بنگاه های اقتصادی کشور و شفاف سازی فضای کسب و کار، گسترش رقابت بین بنگاه های اقتصادی، استفاده از نتایج رتبه بندی برای کمک به برنامه ریزی اقتصادی در کشور و رتبه بندی شرکت ها از نظر میزان اثرگذاری در اقتصاد ملی است. 

وی افزود: در رتبه بندی شرکت های برتر ایران و رتبه بندی های مشابه فوق الذکر، ابتدا 500 شرکت براساس شاخص میزان فروش (درآمد) انتخاب و رتبه بندی می شوند. پس از آن، این 500 شرکت براساس شاخص های دیگری نیز رتبه بندی می شوند. 

مومنی بیان داشت: انتخاب 500 شرکت براساس میزان فروش از منطق اقتصادی و مدیریتی برخوردار است، زیرا فروش خروجی نهایی بنگاههای اقتصادی است. همچنین میزان اثرگذاری فعالیت یک شرکت در ابعاد ملی، رابطه مستقیمی با میزان فروش شرکت دارد. 

وی افزود: در مجموع  شرکت های برتر ایران، شرکت ها براساس 33 شاخص از جمله فروش، رشد اشتغال، ارزش افزود، سودآوری، بهره وری کل، صادرات، نسبت صادرات به فروش و … رتبه بندی می شوند. 

مومنی گفت: از ویژگی های رتبه بندی IMI-100، شفافیت بسیار بالای آن است، بطوری که رتبه هر شرکت در هر شاخص، به راحتی قابل بررسی و صحه گذاری است. زیرا در هر فهرستی در مقابل نام شرکت، علاه بر رتبه آن، کمیت آن شاخص درج شده است. 

وی به نتایج کلی در رتبه بندی سال 1402 (سال مالی 1401) اشاره کرد و گفت: ارزش افزوده 100 شرکت اول، 11 درصد GDP و ارزش افزوده 500 شرکت 13 درصد GDP است. 

مومنی گفت: مقایسه فروش شرکت ها با تولید ناخالص داخلی نیز براساس نتایج کلی رتبه بندی سال 1402 (سال مالی 1401) حاکی از آن است که فروش 100 شرکت اول 41 درصد GDP و فروش 500 شرکت 46 درصد GDP را تشکیل می دهد. 

وی افزود: اگر مجموع فروش 500 شرکت را در نظر بگیریم، 88 درصد متعلق به 100 شرکت اول بوده است که این خود، بزرگی این شرکت ها را در مقایسه با بقیه شرکت ها نشان می دهد. 

مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی بیان داشت: در 500 شرکت برتر سال 1401 در مجموع 61 شرکت دانش بنیان حضور داشته اند و در 100 برتر کشور 5 شرکت دانش بنیان حضور داشته در حالی که در سال 1400 از 100 شرکت برتر فقط یک شرکت دانش بنیان حضور داشته است. 

مومنی گفت: 91 درصد از صادرات کشور نیز مربوط به همین 100 شرکت اول است و به نظر می رسد این 100 شرکت برتر مانند یک لوکوموتیور اقتصاد کشور را به جلو می راند و لذا این شرکت ها حائز اهمیت هستند. 

وی افزود: در حوزه صادرات،  در سال 1401 مانند سال های قبل تر در حوزه صادرات پتروشیمی ها بیشتر نقش را داشته اند و بیشترین ارز صادراتی را ایجاد کردند اگرچه نسبت به سال 1400 کاهش داشته است. 

مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی اظهار داشت: فرآوردهای نفتی و بعد از آن فلزات اساسی بیشتری ارز صادراتی را در سال 1401 ایجاد کردند. 

وی افزود: در حوزه فروش که بخشی صادرات و بخشی هم فروش داخلی است گروه فرآورده های نفتی بیشترین فروش را در سال 1401 داشته اند و نسبت به سال 1400 فروش آن ها افزایشی بوده است و بعد از آن نیز پتروشیمی ها قرار داشته اند. 

مومنی گفت: در حوزه اشتغال براساس رتبه بندی سال 1401، بانک ها بیشترین اشتغال را داشته اند و بعد از آن نیز صنعت خودرو و قطعات وابسته بیشتری سهم اشتغال را در کشور داشته اند. 

وی افزود: استفاده کنندگان از رتبه بندی بنگاه های اقتصادی، سازمان های حاکمیتی، سرمایه گذاران و پژوهشگران هستند. 

مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی افزود: شناسایی جایگاه شرکت بین 500 شرکت برتر و وضعیت رقابتی آن، کمک به شرکت های در توسعه برند ملی و بین المللی آن ها از جمله مواردی که بنگاه های اقتصادی می توانند از رتبه بندی شرکت ها استفاده کنند. 

مومنی گفت: تشویق رقابت در بخش دولتی و خصوصی، تحلیل روند اقتصادی کشور نیز اهمیت رتبه بندی برای سازمان های حاکمیتی و سیاستگذاران اقتصادی است و فعالان اقتصادی نیز می توانند برای تحلیل بازار سرمایه و شناسایی فرصت های همکاری اقتصادی از نتایج رتبه بندی استفاده کنند. 

وی با بیان اینکه‌ بیست و ششمین دوره همایش رتبه‌بندی شرکت‌های برتر ایران روز دوشنبه دوم بهمن برگزار می‌شود، افزود: در رتبه بندی شرکت‌های برتر ایران، 10 شرکت برتر صادرات‌گرا مشخص می‌شوند بنابراین شرکت هایی که برای کشور ارز آوری دارند، معرفی خواهند شد.